Privacyverklaring ten behoeve van Luchtfotocertificaat.nl

Ingenieursbureau Geodelta B.V. (Geodelta), gevestigd aan Kanaalweg 4, 2628 EB te Delft, is als ontwikkelaar en leverancier van Luchtfotocertificaat.nl verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepassingsgebied

De reglementen uit deze privacyverklaring zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden onder de noemer van Luchtfotocertificaat.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Geodelta verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen dit op het moment dat u het contactformulier op onze website invult. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Geodelta heeft expliciet niet de intentie bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken. Mede om die reden zijn de diensten van Geodelta niet beschikbaar voor personen jonger dan 16 jaar.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Geodelta verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen inzake een offerte voor de diensten van Luchtfotocertificaat.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geodelta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geodelta) tussen zit.

Bewaartermijn

Geodelta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw accountgegevens worden bewaard zolang tot drie maanden na de uiterste geldigheidsdatum van de offerte. Indien u besluit een overeenkomst met Geodelta aan te gaan, worden nieuwe afspraken met u gemaakt inzake uw privacy. Gegevens in technische logbestanden worden binnen uiterlijk drie maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geodelta verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geodelta gebruikt ten behoeve van Luchtfotocertificaat.nl alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geodelta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geodelta.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Geodelta wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ingenieursbureau Geodelta B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@geodelta.com. Geodelta neemt onder andere de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Duur en geldigheid

Deze privacyverklaring treed in werking met ingang van 1 december 2020. De privacyverklaring is van toepassing totdat deze wordt herroepen of vervangen. In dat geval wordt u vooraf per e-mail geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de privacyverklaring.